การปรับสภาพเพื่อผลิตแก็สชีวภาพโดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนของขุยมะพร้าวร่วมกับมูลวัว

Publish Year National Journal 1
2015 exนายเวสารัช สุนทรชัยบรูณ์, exนายธัญวิทย์ พลายงาม, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับสภาพขุยมะพร้าวเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพโดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนร่วมกับมูลวัว", วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร (RMUTP Research Journal), ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กันยายน 2015, หน้า 19-31
Publish Year National Conference 1
2015 exนางสาวกิตติยา ป้อมเงิน, inดร.ประภา โซ๊ะสลาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการปรับสภาพด้วยการนึ่งต่อการผลิตแก๊สชีวภาพจากธูปฤาษี (Typha angustifolia L.) ร่วมกับมูลวัวโดยกระบวนการหมักแบบกะ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย