การศึกษาโซ่อุปทานของระบบธุรกิจปลากะพงขาวในจังหวัดฉะเชิงทรา