การศึกษาผลของการใช้มูลโคนมต่อผลผลิตและต้นทุนการผลิตหญ้าแพงโกล่า

Publish Year National Conference 1
2014 inนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน, inนายสิทธิชัย แก้วสุวรรณ์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, "การตอบสนองของหญ้าแพงโกล่าต่อการให้ปุ๋ยยูเรียทางดินและการให้น้ำสกัดมูลโคนมเป็นปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย