การจำลองผลเชิงตัวเลขด้วย Action Script ในโปรแกรม Flash Player

Publish Year National Conference 1
2014 inนายภัทรพงศ์ รักน้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจาลองผลเชิงตัวเลขด้วย Action Script ในโปรแกรม Flash Player", พะเยาวิจัย 3, 23 - 24 มกราคม 2014, อ.เมือง จ.พะเยา พะเยา ประเทศไทย