การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในบริเวณจัดวางปะการังเทียมแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ จังหวัดพังงา

Publish Year National Conference 2
2015 exรังสิวุฒิ แก้วแสง, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exไพทูล แพนชัยภูมิ, "ความหลากชนิดของปลาที่พบบริเวณเรือพระทองและกองปลาเหลืองจังหวัดพังงา", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exโชติกา ลอยทวินันท์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำบริเวณระบบนิเวศเกาะ", การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 "สานพลังปัญญา เพื่อพัฒนาสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม", 26 - 27 มิถุนายน 2014, อุตรดิตถ์ ประเทศไทย