สมบัติเชิงโครงสร้างและแสงของฟิล์ม ZnO:Al บนฐานรองยืดหยุ่น

Publish Year International Journal 7
2023 exนางสาวกาญจนี นิยม, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Phase and Surface Structures-Optical Transmittance Correlation of Sputtered Al-doped ZnO Film on Glass Substrate", Materials Research Express , ปีที่ 10, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2023, หน้า 106402-1-106402-10
2018 exChitnarong Sirisathitkul, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Ferromagnetism and magnetoresistance of cobalt-silicon alloy in early stages of ball milling", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2018, หน้า 2021-2025
2017 exPairin Ponchaiya, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Influence of Under-layer Morphology on Structuraland Magnetic Properties of Sputtered Co81Pd19Films", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017, หน้า 1-5
2017 exNittaya Sunganan, exPairin Ponchaiya, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Characteristics of sputtered Co75Ag25 films on various underlayersand polyimide substrate", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017, หน้า 1-5
2015 exนางสาวปัทมพรรณ บุญประโคม, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Effect of Sputtering Power on Morphological, Structural and OpticalProperties of Al-Doped Zinc Oxide Film", Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ 2515, เมษายน 2015, หน้า 593-598
2015 exนางสาวจันทรี เขียนวงศ์, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "MORPHOLOGY-DEPENDENT OPTICAL TRANSMISSION OF RF-SPUTTERED ZnO:Al FILM ON GLASS SUBSTRATE", Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน 2015, หน้า 759-768
2015 exJakkrit Saengpeng, exU Pakdee, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Raman spectrometry of carbon nanotubes using an Al-catalyst supported layer on nickel film deposited on silicon substrate", Proc. of SPIE, ปีที่ 9659, ฉบับที่ 96591, กรกฎาคม 2015, หน้า 96591D-1-96591D-5
Publish Year International Conference 12
2023 exThimada Woraporntassana, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Electrical Properties and Phase Structure of Aluminium-Doped Zinc Oxide Film on PI Substrate Prepared by RF-Sputtering", The 4th Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2023) , 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2023, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2023 exChonticha Wannasiri, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Preparation and Characteristics of Carbon film on Glass substrate Prepared by RF-Sputtering", The 4th Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2023) , 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2023, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2023 exTassanee Prasitdacha, inดร.สุธาสินี กิตยาการ, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Effect of heat treatment on the phase structure of the sputtered copper film", The 4th Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2023), 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2023, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2023 exWattana Khamee, exKanchanee Niyom, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Thickness Dependence of Optical Properties of Sputtered AZO Film on Borosilicate Glass", 18th Siam Physics Congress (SPC2023), 14 - 16 มิถุนายน 2023, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2022 exKanchanee Niyom, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Surface Morphology-Optical Transmission Correlation of Al-doped ZnO Film on Glass Substrate Prepared by RF-Sputtering", ASIAN Conference on X-ray Absorption Spectroscopy 2022 (ACXA2022), 24 - 26 สิงหาคม 2022, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exนิลกาฬ มั่งมี, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "THICKNESS DEPENDENCE OF SURFACE MORPHOLOGY OFAl-DOPED ZnO FILM ON PET SUBSTRATE PREPARED BY RF SPUTTERING", ASIAN Conference on X-ray Absorption Spectroscopy 2022 (ACXAS2022), 24 - 26 สิงหาคม 2022, ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exWattana Khamee, inนายพิชัย สิริแสงสว่าง, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Thickness Dependence of Structural Phases of Aluminium-Doped Zinc Oxide Film on Glass Prepared by RF-Sputtering", ASIAN Conference on X-ray Absorption Spectroscopy 2022 (ACXAS2022), 24 - 26 สิงหาคม 2022, ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exKanchanee Niyom, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF SURFACE MORPHOLOGY ON TRANSMITTANCE OF AL-DOPED ZINC OXIDE FILMS ON FLEXIBLE SUBSTRATE PREPARED BY SPUTTERING", 46th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT46), 7 ตุลาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exP. Boonprakom, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Transmission of Sputtered ZnO:Al Film on Etched-Glass Substrate", International Conference on Photonics Solutions 2015, 6 - 8 กรกฎาคม 2015
2015 exJantree Kheanwong, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Optical Characteristics of RF-sputtered ZnO:Al Films on Polyimide Substrate", International Conference on Photonics Solutions 2015, 6 - 8 กรกฎาคม 2015
2015 exR. Muangkhong, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Laser Heat Treatment of Sputtered ZnO:Al Film on Glass Substrate", International Conference on Photonics Solutions, 6 - 8 กรกฎาคม 2015
2014 exปัทมพรรณ บุญประโคม, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Effect of Sputtering Power on Morphological, Structural and Optical Properties of Al-Doped Zinc Oxide Film", The 8th International Conference on Materials Science and Technology, 15 - 16 ธันวาคม 2014