การประมาณอัตราส่วนพื้นที่แผลไฟไหม้ด้วยเทคนิควิทัศน์คอมพิวเตอร์โดยใช้ Microsoft Kinect

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exAmornrat Khongma, exPanjawee Rakprayoon, exTeera Phatrapornnant, exTaweetong Koanantakool, "Kinect Quality Enhancement for Triangular Mesh Reconstruction with Applications in Burn Care", Transactions of the Institute of Measurement and Control, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, เมษายน 2014, หน้า 237-243
2014 exA. Khongma, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exT. Koanantakool, exT. Phatrapornnant, exY. Koike, exP. Rakprayoon, "Kinect Quality Enhancement for Triangular Mesh Reconstruction with a Medical Image Application", (book chapter)Springer’s Soft Computing Techniques in Engineering Applications, Studies in Computational Intelligence , ปีที่ 543, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2014, หน้า 15-32