การวิเคราะห์และออกแบบเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ

Publish Year National Journal 2
2013 inดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พื้นฐานของอิมพีแดนซ์สเปกโตรสโคปีทางไฟฟ้าเคมี (ตอนที่ 1)", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 26, ฉบับที่ 86, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 1-12
2013 inดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พื้นฐานของอิมพีแดนซ์สเปคโตรสโคปีทางไฟฟ้าเคมี (ตอนที่ 2)", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 26, ฉบับที่ 86, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 13-20