ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชุมชนประมงที่อาศัยอยู่แนวชายฝั่งทะเล อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิราวัฒน์ ปานเพ็ง, "Rural Coastal People are at Risk of Seawater Inundation in the Future: A Case Study in Chanthaburi Province, Thailand", Fish for the People, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 37-43
Publish Year National Journal 1
2015 exนายพิชิต พรหมประศรี, exนายวชิระ กว้างขวาง, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เต่าทะเล ชีววิทยาบางประการและการจำแนกชนิด", วารสารการประมง กรมประมง, ปีที่ 68, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2015, หน้า 151-160