การศึกษาเปรียบเทียบการใช้กากเม่าสดและกากเม่าแห้งต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่

Publish Year International Journal 1
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "Effects of Mao Pomace Powder as a Dietary Supplement on the Production Performance and Egg Quality in Laying Hens", International journal of poultry science, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, เมษายน 2016, หน้า 139-143
Publish Year National Journal 2
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ผลการเสริมกากเม่าจากน้ำคั้นสดในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาบางประการของไก่ไข่", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 413-418
2015 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "คุณค่าทางโภชนาการของกากเม่า", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Sci. J.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 569-572
Publish Year National Conference 3
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชัน ไตรธิเลน, ex นฤทธิ์ อุดมวงค์, "ผลการเสริมกากเม่าจากน้ำคั้นสดในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาบางประการของไก่ไข่", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17, 25 - 26 มกราคม 2016, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุดาทิพย์ แสนสุภา, "คุณค่าทางโภชนาการของกากเม่า", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "สมบัติทางเคมีและกายภาพของกากเม่าแห้ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, สกลนคร ประเทศไทย