การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก

Publish Year International Conference 2
2014 inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, "Effect of fish meat ratio, washing and cooking process on texture of fish ball from short-bodied mackerel (Rastrelliger brachysoma)", The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience, 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exวิไล หนุนภักดี, "Shelf-life Extension and Inhibition of Undesirable Bacteria in Steamed Mackerel Fish Product by Lactic Acid Bacteria", 1st The AFSA on Food Safety and Food Security, 15 - 17 กันยายน 2012, โอซาก้า ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2012 exวิไล หนุนภักดี, exเพ็ญสม จำเรืองฤิทธิ์, inดร.ประมวล ทรายทอง, exJiro Nakayama, "Use of starter cultures Lactobacillus plantarum J10 and a nisin-producing Lactococcus lactis WNC20 towards some food-borne pathogens in nham, a traditional Thai fermented sausage", the 23rd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology (TSB 2011), 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย