สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้ของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์, "เศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง", เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 26-33