แบบจำลองการแทนที่สินทรัพย์ต่อเติม: ผลกระทบของภาษี เงินเฟ้อ และการพัฒนาเทคโนโลยี ต่ออายุสินทรัพย์ที่เหมาะสม