การศึกษาการติดตามคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่ง จ.ชลบุรี และการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี