การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบถอนเหง้ามันสำปะหลังขึ้นจากพื้นดินและตัดหัวมันสำปะหลังแยกออกจากเหง้า