การศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออาชีพเกษตรกรรม

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนนทวัชร์ สิริพัฒนนันท์, "แนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อเป็นผู้ประกอบการเกษตรบนเส้นทางอาชีวเกษตร: ถอดประสบการณ์โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่", วารสารการเมืองการปกครอง ( Journal of Politics and Governance), ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, กันยายน 2015 - กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 243-262
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ภายใต้การจัดการของสถาบันการอาชีวเกษตรในประเทศไทย", 2015 International Conference on Education and Psychology (ICEAP), 4 - 6 พฤศจิกายน 2015, Nagoya ญี่ปุ่น