การเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสในการแข่งขันของสินค้าอาหารสำเร็จรูปประเภทฮาลาลของไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ความสามารถตามสอบได้ของสินค้าฮาลาล

Publish Year International Conference 1
2014 exจุฬาลักษณ์ นาคศรีจันทร์, inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถตามสอบสินค้าของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทย", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 14 Thai Value Chain Management and Logistics Conference 2014, 21 - 24 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย