การปรับรูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาลเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน