การพัฒนาโรงงานต้นแบบอบแห้งข้าวเปลือกด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับการเทมเปอร์ริ่งและลมร้อนสำหรับโรงสีข้าวขนาดเล็กและผลกระทบด้านคุณภาพของข้าวและการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2019 exSajee Raksacharoen, exJuckamas Laohavanich, exLamul Wiset, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of infrared ray drying on seed infection and seed germination of paddy", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 515-520