ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปูบริเวณอ่าวไทย

Publish Year National Conference 1
2013 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.กมลชนก วงศ์อิสรกุล, exนางเพ็ญจันทร์ ละอองมณี , exน.ส.ณฐินี ศุกระมงคล, "ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปูบริเวณอ่าวไทย", สัมมนาวิชาการผลการสำรวจทรัพยากรประมง และสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง โดยเรือสำรวจซีพเดค ปี 2556, 12 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย