การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยา ตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุีรี

Publish Year International Journal 2
2017 exMiki Ueda, exPanida Kachina, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exTohru Nakashizuka, exHiroko Kurokawa, "Soil properties and gross nitrogen dynamics in old growth and secondary forest in four types of tropical forest in Thailand", Forest Ecology and Management, ปีที่ 398, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2017, หน้า 130-139
2013 exAsanok, L., inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exPranmongkol, U., exKurokawa, H., exAiba, M., exKatabuchi, M., exNakashizuka, T., "Relationships between functional traits and the ability of forest tree species to reestablish in secondary forest and enrichment plantations in the uplands of northern Thailand", Forest Ecology and Management, ปีที่ 296, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2013, หน้า 9-23
Publish Year International Conference 3
2014 exต่อลาภ คำโย, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exสุระ พัฒนเกียรติ, "Land cover change by Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) during 20 years", International Workshop on Ecological Knowledge for Adaptation on Climate Change, 23 - 24 มกราคม 2014, สมุทรปราการ ประเทศไทย
2014 exสำเริง ปานอุทัย, exสมชาย อรสา, exบุญมา ดีแสง, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "HYDROLOGICAL CHARACTERISTIC STUDY OF MAEKLONG HEAD WATERSHED ON LAND USE CHANGES, KANCHANABURI PROVINCE, THAILAND", International Workshop on Ecological Knowledge for Adaptation on Climate Change, 23 - 24 มกราคม 2014, สมุทรปราการ ประเทศไทย
2013 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รองศาสตราจารย์, exTorlarp Kamyo, exHiroshi Tanaka, exMasamichi TAKAHASHI, exShiego Kobayashi, exTohru Nakashizuka, "Regeneration dynamics during 20 years in abandoned areas of a tropical seasonal forest", International Workshop On Ecological Knowledge for Adaptation on Climate Change, 2 - 3 ธันวาคม 2013, สมุทรปราการ ประเทศไทย