การศึกษาการขยายตัวของสวนยางพาราและการเพิ่มความเสี่ยงของโรคติดต่อที่นำโดยพาหะในภาคตะวันออกของประเทศไทย