ชุดโครงการวิจัย เส้นทางสู่การเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดีเพื่อยกระดับความสามารถในอาชีพและการมีชีวิตที่ดีของวิสาหกิจชุมชน จ.สมุทรสาครเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, "ENHANCING THE ABILITY OF AGRICULTURE PRACTITIONERS OF GOVERNMENT SECTORS IN ORDER TO SUPPORT THAI FARMERS BASED ON THE ‘SELF-RELIANT’ CONCEPT", International Journal of Management and Applied Science, ปีที่ 2, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2016, หน้า 176-179
Publish Year National Journal 2
2016 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, "แนวทางในการประสานความร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรในภาคเกษตรกรรมตามโครงการ Smart Officer และ Smart Farmer", วารสารดุสิตธานี, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 38-56
2015 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริพร ตันจอ, exนายสมเกียรติ สุทธินรากร, "การบริหารจัดการที่ดีและเส้นทางสู่การเรียนรู้เพื่อยกระดับความสามารถในอาชีพและการมีชีวิตที่ดีของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง", ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 25-32
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, "การบริหารจัดการที่ดีกับความสามารถในการผลิตและจำหน่ายของวิสาหกิจชุมชน จ.สมุทรสาคร", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยครั้งที่ 53, 4 กุมภาพันธ์ 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย