ความสัมพันธ์ของสภาวะน้ำในระบบดิน-พืช-อากาศ กับกระบวนการและเปลี่ยนแก๊สใบข้าว มันสัมปะหลังและสับปะรด