การทดสอบพันธุ์สบู่ดำคัดเลือกที่ตอบสนองต่อ Benzyladenine