โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต ระยะที่ 2

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2017 exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification, characterization and expression analysis of SHORT INTERNODES (SHI) gene in Jatropha curcas L", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2017, หน้า 376-382
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, exนาย ฐิติ กาญจนเกตุ, "The study on DNA methylation in Jatropha curcas L. using 5-azacytidine", TSB 2013 conference proceedings ‘The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference’ Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity, 16 - 19 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย