อิทธิพลของวัฒนธรรมและการสร้างเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ในห้องเรียนการเขียนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยผ่านการพูดคุยให้คำปรึกษาระหว่างครูกับนักเรียน