ผลของเชื้อแบคทีเรีย วิบริโอ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของตับและตับอ่อนกุ้งขาวแวนนาไม