โครงการพัฒนาต้นแบบของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง