การศึกษาและควบคุมโรคไหม้จากแบคทีเรียของยูคาลิปตัสในระบบการผลิตกล้าไม้