การกำจัดสีในนำเสียจากโรงงานผลิตเยื่อและกระดาษโดยใช้ถ่านกะลามะพร้าวเป็นวัสดุเพาะปลูกสำหรับระบบบำบัดแบบหญ้ากรองนำเสีย

Publish Year National Journal 9
2016 exOnrujee Sawhasun, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "ความสามารถในการดูดซับของเถ้าลอยลิกไนต์ต่อการกำจัดฟอสฟอรัสจากนำ้เสียชุมชนด้วยถังกรองที่ประดิษฐ์", AEE-T Journal of Environmental Education, ปีที่ 7, ฉบับที่ 14, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 285-295
2015 inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสียสังเคราะห์ โดยการดูดซับด้วยถ่านกกกลมและถ่านธูปฤาษีผสมดิน ร่วมกับระบบหญ้ากรองน้ำเสียและระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมในหน่วยทดลองขนาดเล็ก", วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 1-15
2015 inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการบำบัดบีโอดี และซีโอดี โดยกกกลมและธูปฤาษี ในระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ", วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 218-227
2015 inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "มาตรการทางกฎหมายในสิทธิการใช้น้ำและสิทธิการปล่อยน้ำเสียของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย", วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษาสสศท, ปีที่ 6, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 45-55
2015 inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดน้ำเสียโรงงานขนมจีนด้วยวิธีการสร้างตะกอนร่วมกับระบบหญ้ากรองน้ำเสียและพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ", วารสารอนาม้ยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 16-31
2015 inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดน้ำเสียของโรงงานข้าวแคบด้วยการลดความเป็นกรดโดยใช้หินปูนและการบำบัดแบบธรรมชาติ", วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 24-39
2015 inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการบำบัดบีโอดีและซีโอดีกับปัจจัยของระยะทางไหลผ่านระบบหญ้ากรองนำ้เสีย", วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 156-167
2014 exนนทวัชร์ สิรพัฒนนันท์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดน้ำเสียจากบ่อปรับสภาพเริ่มต้นของโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ด้วยการดูดซับของเถ้าลอยลิกไนต์ ร่วมกับเทคนิคการกรองในหน่วยย่อยขนาดเล็ก", วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, เมษายน - มิถุนายน 2014, หน้า 45-59
2014 inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดนำ้เสียโรงงานผลิตเส้นด้ายยางยืดด้วยระบบหญ้ากรองนำ้เสียและพื้นที่ชุ่มนำ้เทียมโดยใช้ตัวดูดซับถ่านกะลามะพร้าว", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2-3, พฤษภาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 1-15
Publish Year International Conference 1
2014 exนภัสวรรณ ตั้งเติมทรัพย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยการใช้เถ้าลอยลิกไนต์จากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อและกระดาษเป็นตัวดูดซับมลสารในระบบบำบัดแบบธรรมชาติ", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่11 มก. กำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2014, ไทย นครปฐม ประเทศไทย