การพัฒนาระบบความจำขององค์การเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้

Publish Year International Conference 2
2015 inดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Organizational Memory System as a Foundation of Knowledge Management", International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organizational Learning - ICICKM2015, 5 - 6 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์, exSirijin Wongjarupun, exKorakot Wichitpong, exPuricha Hirunyupakorn, "An Organizational Memory System Required in the Thai Bank Industry: Research Progress Report", The 2014 International Conference on Business and Information (BAI2014), 3 - 5 กรกฎาคม 2014, โอกาซ้า ญี่ปุ่น