การศึกษาค่าตัวแปรของรอยเลื่อนเพื่อคำนวณหาขนาดแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นจากรอยเลื่อนมีพลังที่สำคัญในประเทศไทย