ผลทางห้องปฏิบัติการของโฟลีฟีนอลในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้ำ