การปรับปรุงโครงสร้างทางจุลภาคของโลหะผสมพิเศษนิกเกิลเกรด GTD-111 IN-738 และ U-500 โดยกรรมวิธ๊ทางความร้อน

Publish Year International Journal 9
2017 inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exAimamorn Promboopha, exPanyawat Wangyao, "Long-Term Gamma Prime Phase Stability after Various Heat TreatmentConditions with Temperature Dropping during Solution Treatmentin Cast Nickel Base Superalloy, Grade Inconel-738", Materials Science Forum, ปีที่ 891, ฉบับที่ -, เมษายน 2017, หน้า 420-425
2017 exN.Kontikame, inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exPanyawat Wangyao, "Effect of Precipitation Aging Temperatures on Reheat Treated Microstructures and its Phase Stability after Long-Term Exposure in Cast Nickel Base Superalloy, Grade Inconel 738", Materials Science Forum, ปีที่ 891, ฉบับที่ -, เมษายน 2017, หน้า 433-437
2017 exC.Paa-rai, exJ. Noracha, exPanyawat Wangyao, inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exG.Lothongkum, "Effect of Long-Term Aging on Microstructural Restoration in Cast Nickel Base Superalloy, GTD-111", Materials Science Forum, ปีที่ 891, ฉบับที่ -, เมษายน 2017, หน้า 426-432
2015 exPanyawat Wangyao, inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exAimamorn Promboopha, exPajaree Srigiofun, exOrnin Srihakulung, "Effect of Al Addition in Cast Nickel Base Superalloys, Inconel-738 onMicrostructures and Oxidation Behaviors at 900?C and 1000?C", Key Engineering Materials, ปีที่ 656-657, ฉบับที่ -, พฤษภาคม - มิถุนายน 2015, หน้า 39-44
2015 exPanyawat Wangyao, inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exSurang Singmaneesakulchai, exAimamorn Promboopha, "Effect of Thermal Exposure on Long-Term Heated Microstructures at900?C of Nickel Base Superalloy Turbine Blade, Grade Inconel 738", Key Engineering Materials, ปีที่ 658, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2015, หน้า 19-24
2015 exPanyawat Wangyao, inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exAnchalee Srimek, exAimamorn Promboopha, "Effect of thermal exposure on long-term heated microstructures at 900?Cof nickel base superalloy turbine blades, grade Udimet 500", Key Engineering Materials, ปีที่ 658, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2015, หน้า 25-30
2014 inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exPanyawat Wangyao, exTawanrat Eiriyakul, exPajaree Srigiofun, exOrnin Srihakulang, "Effect of al addition in cast nickel base superalloy, GTD-111 on microstructures and oxidation behaviors at 900?C and 1000?C", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 548-549, ฉบับที่ -, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 268-273
2014 inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exPanyawat Wangyao, exPichayakit Boonpou, exAimamon Promboobpa, exSuvanchai Pongsugitwat, "New Nickel Based Superalloys development by Vacuum Arc MeltingProcess based on Aluminum Addition of GTD-111", Advanced Materials Research, ปีที่ 1025-1026, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 455-460
2014 exPanyawat Wangyao, exPeerada Jariyasakuntham, inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exAimamon Promboobpa, exSuvanchai Pongsugitwat, "Effects of Al additions and Reheat Treatments on Microstructures ofModified Nickel-based Superalloy, Grade Inconel 738,by Vacuum Arc Melting Process", Advanced Materials Research, ปีที่ 1025-10265, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 395-402
Publish Year National Journal 2
2016 exChanon NIEMKONG, inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exPanyawat Wangyao, "Effect of Precipitation Aging Temperatures on Rejuvenation Heat Treated microstructures, Hardness and ?' Phase Stability in Udimet-500", Journal of Metals, Materials and Minerals, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 1-7
2015 exAimamorn Promboopha, inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exPanyawat Wangyao, "Effect of Temperature Dropping During Solution Treatment During RejuvenationHeat Treatment on Final Microstructuresin Cast Nickel Base Superalloy, Grade Inconel-738", Journal of Metals, Materials and Minerals, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 69-75