การศึกษาผลการใช้กลวิธีการเรียนคำศัพท์ชนิด Semantic mapping grid ช่วยนิสิตให้มีการเรียนจดจำ และ สร้างเสริมให้นิสิตตระหนักถึง การใช้คำศัพท์เกิดร่วมภาษาอังกฤษ

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.อิศริยา ทัศนงาม (ทวีศิลป), อาจารย์, "Using Semantic Association Mapping Method to Raise Thai University Students’ Awareness in L2 Lexical Items Usage and Use", ‘Language awareness: Achievements and Challenges', 1 - 4 กรกฎาคม 2014, Hamar ราชอาณาจักรนอร์เวย์