หน่วยวิจัยเคมีแบบยั่งยืน

Publish Year International Journal 3
2018 exKladkaew, M, exSamranlertrit, N, inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeesetsopon, P, inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, "Effect of annealing process on the properties of undoped and manganese(2+) - doped co-binary copper telluride and tin telluride thin films", CERAMICS INTERNATIONAL, ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, เมษายน 2018, หน้า 7186-7201
2018 exPrae Noppakuadrittidej, inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPichanan Teesetsopon, exSUPAB CHOOPUN, inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, "Copper incorporation in Mn2+-doped Sn2S3 nanocrystals and the resultant structural, optical, and electrochemical characteristics", Ceramics International, ปีที่ 44, ฉบับที่ 12, สิงหาคม 2018, หน้า 13973-13985
2016 exSrathongluan, P., exKuhamaneechot, R., exSukthao, P., inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChoopun, S., inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, "Photovoltaic performances of Cu2-xTe sensitizer based on undoped and indium3+-doped TiO2 photoelectrodes and assembled counter electrodes", Journal of Colloid and Interface Science, ปีที่ 463, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 222-228
Publish Year International Conference 1
2014 exWilhelm Josef, inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสอน passive structure สำหรับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ: การสอนไวยกรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษที่มีการใช้แตกต่างจากภาษาไทยโดยทั่วไป", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์พลาสติกแทนอุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการเคมี", 53rd KASETSART University ANNUAL CONFERENCE , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย