กิจกรรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสานงานคลัสเตอร์โครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมและยกระดับความร่วมมือคุณค่าโซ่อุปทาน Cluster Development Agent : CDA