สัดส่วนของก๊าซที่ปลดปล่อยจากการย่อยสลายขยะชุมชนด้วยเทคนิคการทำปุ๋ยหมักตามแนวพระราชดำริ