การใช้ตัวบ่งชี้เปลี่ยนสีได้เพื่อบ่งบอกรสชาติของปลาส้ม