การปรับตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภาคเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร

Publish Year International Conference 2
2013 inนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, "ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร", The sixth SNRU International Conference on Cooperation for Development on the East-West Economic Corridor: Strategic Development for ASEAN Community, 30 สิงหาคม 2013, สกลนคร ประเทศไทย
2013 inนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, "ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป กรณีศึกษา จังหวัดสกลนคร", The sixth SNRU International Conference on Cooperation for Development on the East-West Economic Corridor: Strategic Development for ASEAN Community, 30 สิงหาคม 2013, สกลนคร ประเทศไทย