ความสัมพันธ์ของข้อมูลองค์ประกอบกำไรและระดับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2015 inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลองค์ประกอบกำไรและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 "วิจัยไทยเพื่ออนาคต" , 10 - 12 มิถุนายน 2015, เมือง สงขลา ประเทศไทย