นิเวศวิทยาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในลำธารน้ำสานน้อย เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

Publish Year International Journal 2
2014 exJESSE L. GRISMER, exAARON M. BAUER, exL. Lee Grismer, exKumthorn Thirakhupt, inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, exJamie R. Oaks, exPerry L. Wood Jr, exCHAN KIN ONN, exNEANG THY, exMICHEAL COTA, exTODD JACKMAN, "Multiple origins of parthenogenesis, and a revised species phylogeny for the Southeast Asian butterflylizards, Leiolepis", Biological Journal of the Linnean Societ, ปีที่ 113, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2014, หน้า 1081-1093
2012 inดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์, ศาสตราจารย์, exน.ส. วรวิทู มีสุข, exดร. ลาวัณย์ จันทร์โฮม, inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, "Reproductive Patterns of Captive Male and Female Monocled Cobra, Naja kaouthia (Lesson, 1831)", Zoological Studies, ปีที่ 51, ฉบับที่ 5, กันยายน 2012, หน้า 692-700
Publish Year National Conference 2
2014 exนายวัทธิกร โสภณรัตน์, exนายจิรชัย อาคะจักร, inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดและการใช้ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยในลำธารน้ำสานน้อย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย", การประชุมครั้งที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 23 - 25 พฤษภาคม 2014, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2013 exนายวัทธิกร โสภณรัตน์, exนายชัยณรงค์ ดูดดื่ม, exนายจิรชัย อาคะจักร, inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, "การใช้ถิ่นที่อยู่อาศัยย่อยของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในลำธารน้ำสานน้อย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย", Thailand Wildlife Seminar 34th, 19 - 20 ธันวาคม 2013