โมโนลิทชนิดซิลิกาอินทรีย์ในอุปกรณ์ขนาดเล็กของโครมาโทกราฟีของของเหลวแบบกลับเฟสสำหรับการวิเคราะห์เตตระไซคลินในน้ำเสีย

Publish Year International Conference 1
2011 exPuttaraksa, N., exNapari, M., inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, exNorarat, R., exSajavaara, T., exLaitinen, M., exSingkarat, S., exWhitlow, H.J., "Direct writing of channels for microfluidics in silica by MeV ion beam lithography", International Conference on Materials for Advanced Technologies, ICMAT2011 - Symposium G: NEMS/MEMS and MicroTAS, 26 มิถุนายน 2011
Publish Year National Conference 1
2015 exศุภกาญจน์ สุประดิษฐอาภรณ์, exวิมลรัตน์ อินศวร, inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, "Monolithic Adsorbent for Analysis of Total Tetracycline in Water", The 3rd EnvironmentAsia International Conference on “Towards International Collaboration for an Environmentally Sustainable World”, 17 - 19 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย