ความรู้เคมีสู่ชุมชน-ช่วยให้เกษตรกรเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้และนำเสนอการทดลองเคมีให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWararat Changto, exSuwannee Janthodee, "การนำเสนอการทดลองเคมีอย่างง่ายกับโรงเรียนรัฐบาล", International Conference "New Perspective in Science Education" 2nd, 14 - 15 มีนาคม 2013, สาธารณรัฐอิตาลี