โครงการจัดการความรู้จากงานวิจัยและสร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำปราจีนบุรี กรณีศึกษาลุ่มน้ำคลองสารภี