การพัฒนาผลไม้แช่เยือกแข็งของไทยให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลาย

Publish Year International Journal 3
2014 inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effects of freezing and thawing on texture, microstructure and cell wall composition changes in papaya tissues", Journal of the Science of Food and Agriculture, ปีที่ 94, ฉบับที่ 2, มกราคม 2014, หน้า 189-196
2014 exRimkeeree, K, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF CULTIVAR AND RIPENING STAGE ON QUALITY AND MICROSTRUCTURE OF FROZEN MANGOES (MANGIFERA INDICA LINN.)", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, ปีที่ 17, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2014, หน้า 1093-1108
2014 exSiramard, S, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of ripening stage and infusion with calcium lactate and sucrose on the quality and microstructure of frozen mango", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 9, กันยายน 2014, หน้า 2136-2141
Publish Year International Conference 2
2014 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, exWattinee Katekhong , exSirirak Siramard , "Phase transition of non and hydrolyzed pectin in low and high water system", Amorph 2014 The Felix Franks Symposium a Celebration, 14 - 16 กรกฎาคม 2014, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2013 exSirirak Siramard , inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Freeze-dried hydrolyzed pectin: influence of hydrolysis time on molecular structure, viscosity and glass transition temperature", ISOPOW 12 Conference, 19 - 23 สิงหาคม 2013, Fiskebackskill ราชอาณาจักรสวีเดน
Publish Year National Conference 1
2013 exSirirak Siramard , inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of acid hydrolysis time on molecular structure and viscosity of hydrolyzed pectin", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 , 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย