คุณสมบัติเชื้อเพลิงและความเสถียรต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของดีโซฮอลดัดแปลงโดยสารเติมแต่งจากธรรมชาติ

Publish Year International Journal 4
2020 exUnchalee Suwanmanee, exThapanee Bangjang, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Greenhouse gas emissions and energy assessment of modified diesohol using cashew nut shell liquid and biodiesel as additives", Sustainable Production and Consumption, ปีที่ 24, ฉบับที่ -, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 232-253
2019 exThapanee Bangjang, exNikolay Cherkasov, exPetr Denissenko, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exProf. Evgeny V. Rebrov, "Enhanced Droplet Size Control in Liquid-Liquid Emulsions Obtained in a Wire-Guided X-Mixer", Chemical Engineering & Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2019, หน้า 1053-1058
2016 exฐาปนี บางแจ้ง, exผศ.ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Modified Diesohol Using Distilled Cashew Nut Shell Liquid and Biodiesel", Energy and Fuels, ปีที่ 30, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2016, หน้า 8252-8259
2014 exBangjang, T, exSaisangtong, R, exKaewchada, A, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Modification of Diesohol Fuel Properties by Using Cashew Nut Shell Liquid and Biodiesel as Additives", ENERGY TECHNOLOGY, ปีที่ 2, ฉบับที่ 9-10, ตุลาคม 2014, หน้า 825-831
Publish Year National Journal 1
2022 exอมราภรณ์ แก้วชะฎา, exฐาปนี บางแจ้ง, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Glycerol Monostearate and Distilled Cashew Nut Shell Liquid as Additives for Diesohol", วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 1-10
Publish Year National Conference 2
2015 exเพ็ญพิชชา คลี่สุวรรณ, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อัญชลี สุวรรณมณี, "การประเมินสมดุลพลังงานเพิ่มสุทธิและภาวะโลกร้อนของดีโซฮอล์ที่ใช้น้ามันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นสารเติมแต่ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558, 22 ธันวาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exระรินธร สายแสงทอง, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาการใช้น้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นสารเติมแต่งร่วมกับไบโอดีเซลในดีโซฮอล์", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (The 10th KU-KPS Conference), 6 - 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย