การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการใช้จักรยานและการเดินเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า