โครงการสำรวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)สาขาวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษาและความต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน